Upravljanje

Upravljačka struktura u modelnoj šumi koncipirana je na način da proizlazi iz članstva i u krajnjoj liniji odgovorna je članstvu.

 Redovni članovi MŠ mogu biti jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, javna i privatna trgovačka društva, civilne udruge i druge pravne osobe, te poslovno sposobne fizičke osobe - obrti, poljoprivredna gospodarstva koje su pokazale interes da se bave djelatnostima MŠ, te prihvaćaju njezine ciljeve i Statut.

Osim prethodno navedenih kriterija za redovno članstvo uvjet je da član ima sjedište ili podružnicu, odnosno prebivalište na području MŠ ili da svoje djelatnosti obavlja na području modelne šume.

Postupak učlanjenja novih članova pokreće se podnošenjem zahtjeva Upravnom odboru, koji o zahtjevu mora odlučiti u roku od 90 dana.

Redovni članovi MŠ imaju pravo:

- sudjelovati u radu Skupštine, birati i biti birani u tijela MŠ,

- sudjelovati u aktivnostima MŠ,

- sudjelovati u radu stalnih odbora/radnih grupa MŠ,

- biti informirani o radu MŠ, te materijalnom i financijskom poslovanju.

Redovni članovi MŠ imaju dužnost:

- poštovati odredbe Statuta MŠ,

- poštovati odluke tijela MŠ,

- plaćati redovito godišnju članarinu.

Modelnom šumom upravljaju članovi MŠ neposredno raspravljanjem i osobnim izjašnjavanjem na Skupštini, te posredno putem svojih predstavnika u tijelima MŠ, dok se priprema ključnih razvojnih dokumenata (Strateški plan, Akcijski planovi, Financijski planovi) provodi na razini stalnih Savjetodavnih odbora/radnih grupa.

Upravljanje u MŠ temelji se na slijedećim načelima:

a) Načelo demokratičnosti i participativnosti – počiva na pretpostavci da je glas svakog člana MŠ jednakovrijedan, bez obzira na realni društveni utjecaj i moć. Premda je formalno propisano da se odluke donose većinom glasova, intencija je da se odluke donose konsenzualno nakon argumentirane rasprave u atmosferi neprisilne komunikacije (sve odluke na Osnivačkoj skupštini donesene su jednoglasno- konsenzusom).

Upravljanje u MŠ u najvećoj mogućoj mjeri oslanja se na “bottom up” pristup pri kojem najširi krug članova participira u pripremi odluka koje donose tijela MŠ. Aktualni primjer toga je proces pripreme Strateškog plana putem radnih grupa/savjetodavnih odbora.

b) Nnačelo javnosti i transparentnosti – polazeći od pretpostavke da su djelatnosti i ciljevi MŠ usmjerene k općem dobru cijele lokalne zajednice na području MŠ, uključivanje javnosti je nezaobilazni element procesa dobrog upravljanja. To se postiže neposrednim praćenjem aktivnosti od strane medija i raznolikim informiranjem javnosti. Naravno da je toj otvorenosti pretpostavka interna transparentnost, otvorenost i kolanje informacija među članovima MŠ.

c) Načelo odgovornosti – kako svaki član MŠ ima prava, isto tako ima odgovornosti u procesu ostvarivanja ciljeva i zadaća MŠ. Statutom su pobliže definirane ovlasti i odgovornosti tijela MŠ: Skupštine, Upravnog odbora, Predsjednika, Dopredsjednika i Nadzornog odbora.

Isto tako propisana je odgovornost glavnog zaposlenika Tajnika, koji dužnost može obnašati volonterski ili profesionalno.

Premda Radne grupe/Savjetodavni odbori nisu formalno tijela  u upravljačkoj strukturi MŠ zbog nacionalne legislative, njihov značaj je krucijalan za proces pripreme odluka i upravljanja razvojem MŠ.

d) Načelo evaluacije – kako bi se razvoj MŠ, a time upravljanje i donošenje odluka moglo kontrolirano usmjeravati u skladu s potrebama članova, nužna je periodična evaluacija ostvarenja/neostvarenja odluka, planova i programa. Periodične evaluacije provode se u principu jednom godišnje kroz izvješće o ostvarenju financijskog plana i izvješće o ostvarenju programa rada MŠ. Ad hoc evaluacije provode se za svaki pojedinačni projekt pokrenut u sklopu MŠ.

 

Stalni odbori i upravna tijela modelne šume

 

1. Odbor za šumarstvo i obnovljive izvore energije (6 članova)

Predsjednica Zvijezdana Bertetić; Grad Pazin, Odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, 098 362 271, zvijezdana.bertetic@pazin.hr

Josip Janeš; Hrvatske šume, “Ambalaža“ Lanišće , 099 229 2173,  josip.janes@hrsume.hr

Damir Prar; Obrt “Karbun“  Sv.Donat, 098 420 465, karbun@cts.hr

Vladimir Žmak; Udruga“Lanišće“, Lanišće 098 459 356, vzmak@yahoo.com

Željko Zgrablić; Hrvatski šumarski institut, Pazin, 098 339 734, zeljkoz@sumins.hr

 Predrag Trope; Hrvatske šume d.o.o., 098 445 110, 8011, predrag.trope@hrsume.hr

 

2. Odbor za poljoprivredu,stočarstvo i održivi razvoj (7 članova)

Predsjednik Neven Rimanić ; HPA,nrimanic@hpa.hr 091 2287 021

Adriano Lušić; Udruga Zamask, Zamaski dol, adriano.lusic@gmail.com,  098/9656533     

Klaudija Stojnić  Općina Tar Vabriga, 091  443 0045,443 120

Armanda Sirotić, A&Ž med Buzet, 662 090, 091 576 9576, az-med@net.hr

Zdenka Zlatić; Prapoće 14, Lanišće 095 524 4919, azlatic@veleri.hr, 661-124

Ivan Mejak; OPG Grgo Mejak, Podgaće, 091 624 50 55, paukinka@gmail.com,  493 083, 661026

Klaudio Tomaz; vinar Motovun, tomaz.klaudio@gmail.com, 098 335 769

 

3. Odbor za kulturni i ruralni turizam (7 članova)

Predsjednica Mikela Božić; TZ Motovun  0038552 681-726. e-mail: info@tz-motovun.hr 091 2681 615

Ines Kovačić – Drndić; Maistra Rovinj, 091/6243005, ines.kovacic-drndic@pazin.hr      

Milivoj Topić;Planinarsko društvo "Ćićarija" Buje 091 7258917,052-772303,milivoj.topic@pu.t-com.hr

Nada Prodan Mraković; TZ Buzeta, 091 662 3430, tzg-buzeta@pu.t-com.hr

Barbara Komazec; Turistička agencija Motovun, 091 737 63 26, barbara.komazec@montonatours.com

Radenko Sloković; TZ Centralne Istre ,091 750 41 25, radenko@tzpazin.hr,info@tzpazin.hr

Kristijan Nemet, Grad Novigrad/TZ Novigrad 098 398 703, kristijan@novigrad-cittanova.hr

 

4. Odbor  za  zaštitu i valorizaciju nedrvnih šumskih proizvoda (tartufi, gljive, šparuge, šumsko voće, bilje…) (7 članova)

Predsjednik Josip  Šimić Marino; Društvo  gljivara „Boletus“ Umag i  Hrvatski gljivarski savez, marinoumag@gmail.com ,091 5225330 

Adrijana Brečević; Općina Vižinada,adrijanabrecevic@yahoo.it , 091 506 0184

Karlić Radmila ; Gir d.o.o. ,Paladini tel: 667 304/ 091 579 7016, tartuf@vip.hr

Giancarlo Zigante; Zigante tartufi,Plovanija 777 410; 091 204 76 71, office@zigantetartufi.com

Aleksandar Krt;Općina Oprtalj, 098 254 146, sandro@net.hr

Mladen Rajko; Cerot d.o.o.,Tinjan mladen.rajko@bala.hr, 091 16 26 090

Ana Fornažar; Hrvatski šumarski institut,Pazin anaf@sumins.hr, 099 229 8139            

 

5. Odbor za zaštitu prirode, edukaciju i komunikaciju (7 članova)

Predsjednik Paride Pernić; Speleološko Društva Buje, 095 89 76 893, paride_jasmina@hotmail.com     

Mia Egredžija; stručna suradnica – biolog u JU PP Učka 051 293 753, megredzija@pp-ucka.hr         

Praskalo Burgi; Gljivarsko društvo „ Žurdana“ Kaštelir-Labinci, 099 44 036 22, brico.burgi@inet.hr

Elena Šestan;Općina Cerovlje, 091 517 4845, elena.sestan@pu.t-com.hr

Slavko Brana; JU Natura Histrica,098 240 422, sbrana@inet.hr,info@natura-histrica.hr

Vesna Arzenšek,Udruga gljivara Boletus, vesnaumag16@gmail.com

Vladimir Rojnić,Istarski planinarski savez,098 366 101,vladimir.rojnic@pu.t-com.hr

 

NADZORNI I UPRAVNI ODBORNews
Media